තරු එළියවක්වත්......

අන්ධකාර 
පාලු හිස් ආකහේ
කවුළුවක් තියේනම්
එබෙන්නට
තරු එළියවක්වත්......

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

කවුද මේ පොලියානා