බලන් සිරි


නිල් කඳු වැටි පෙළින්      මිදී
දුහුල් වළා සෙමින්           ඇදී
ඝන මීදුම් සළුව                ඉරී
එබෙයි හිරුත් ලෙසින්       රිදී

නාඹර හිරු කිරණ            වෙලී
පිබිදී මල් පෙමින්           සැලී
තවරා ගෙන සුවඳ             පොදී
නළඟන යයි සෙමින්      ඇදී

සීතල පිනි බිදිති                  හැලී
මදහස දෙතොලඟින්         ලිහී
ඇහැරි නෙත් සෙනෙහෙ   පිරී
තවරයි මුව හාදු                රැලී

Comments

 1. හරිම ලස්සනයි...

  ReplyDelete
 2. දෙනුවන් පියා ගෙන සැදී
  ඉදි නම් හාදුවකට උණුසුම දී
  මොහොතක මිහිදුමකින් සැගවී
  දෙනුවන් තෙමා යන්නද වෙන්වී

  සැහ්.. ලස්සනයි ඇ.. :-D

  ReplyDelete
 3. ස්තුතියි හැමෝටම

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

පුත